Villkor för bidrag ur Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse

Ändamål
Att i enlighet med stadgarna i Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse främja religiösa, välgörande,
sociala, vetenskapliga, utbildnings-, amatöridrottsliga, kulturella eller andra allmännyttiga ändamål.
Ett icke förpliktande förslag från stiftaren är att stiftelsen vid fördelning av medel är särskilt uppmärksam på behov hos Rengsjö församlingshus, Rengsjö Hembygdsförening och Rengsjö kyrka.
Inga medel får fördelas till affärsdrivande näringsverksamhet.

Vilka kan söka:
Medel skall fördelas så att de på bästa sätt gagnar boende i Rengsjö byar och församling, tidigare
postnummerområde 820 12.
Affärsdrivande verksamheter kan icke söka medel.

Ansökan:
Ansökan skall göras på särskild blankett och skickas till Stiftelsen senast 1 vecka före aktuellt sammanträde. Ansökningsblankett kan laddas ned från hemsidan.
Till ansökan skall bifogas en kostnadskalkyl.
Ofullständigt ifylld ansökan löper risk att ej behandlas.

Utbetalning:
Ansökan behandlas av styrelsen och protokollsutdrag med anvisningar för redovisning av beviljade bidrag skickas till sökanden. Härefter sker utbetalning inom en månad.
Bidragets storlek prövas från fall till fall av styrelsen.
Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag från styrelsen till sökanden.

Redovisning - utvärdering - uppföljning:
Sökanden som beviljats bidrag skall sedan projektet eller verksamheten genomförts lämna såväl
verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning och utvärdering enligt anvisningar i beslutet. Redovisningen skall kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer.

Förening som erhåller bidrag är skyldiga att låta stiftelsens styrelse genomföra kontroller som kan finnas erforderliga.

Sökande godkänner att Stiftelsen får vidarebefordra kopia av såväl ansökan som redogörelse för hur pengarna använts till CAFAmerica.

Utbetalda medel och använda medel skall bokföras på särskilt konto i bokföringen enligt CAFAmericas regelverk.

Återbetalning:
I händelse av att projektet/verksamheten inte kan fullföljas enligt ansökan, kan återbetalning av redan
utbetalt belopp, eller del därav bli aktuell.

> Ansökningsblankett (Excel)
> Ansökningsblankett (PDF)
> Villkorsbilaga till ansökningsblankett (PDF)
> Villkor för bidrag

> Stadgar
> Styrelse
> Sammanträdesdagar