Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse
_____________________


Stor donation till "Rengsjös bästa"

År 1923 utvandrade Nels Sedwall och år 1924 utvandrade hans broder Olov till USA från Rengsjö. De var söner till kyrkoherde Anders Sedwall och hans hustru Elisabet.

Nels Sedwall dog den 23 november 1999. Han ligger begravd på Rengsjö kyrkogård. Nels testamenterade en större summa pengar till en fond, "Nels D. Sedwall Trust", i Chicago.

Både Nels och Olof gjorde karriär som egenföretagare i det nya hemlandet och de blev framgångsrika. De glömde dock aldrig sin hembygd och bevarade minnet av Rengsjö närmast hjärtat hela livet.

Under årens lopp skickade bröderna Sedwall årligen stora summor pengar till underhåll och drift av Församlingshuset. Under kriget skickades även kaffe till Rengsjöbornas glädje, eftersom det rådde ransonering och kaffe var en stor bristvara.

Bröderna skickade även pengar till Hembygdsföreningen. (Bilden t v visar Norrgården i Hembygdsbyn med blommande vitsippsbacke). Pengarna förmedlades under alla år av Rudolf Svensson och Hilding Mickelsson, vilka båda stod i regelbunden brev- och telefonkontakt med bröderna ända fram till deras död. Både Rudolf och Hilding hann under sin livstid även med att hälsa på Nels och Olof i Chicago.

En särskild stiftelse, som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, har bildats med ändamål att inom Rengsjö församling, tidigare postnummerområde 820 12, årligen ur avkastningen av fondens tillgångar fördela medel så att de på bästa sätt gagnar boende i Rengsjö byar och församling.

Stiftelsens huvudsakliga syfte enligt testamentet är att främja religiösa, välgörande, sociala, vetenskapliga, utbildnings-, amatöridrottsliga, kulturella eller andra allmännyttiga ändamål.
Inga medel får fördelas till affärsdrivande näringsverksamhet.

Ansökan om medel sker på särskild blankett som kan laddas ned som Excel-fil:

> Ansökningsblankett med villkor (Excel)

> Stadgar
> Styrelse
> Sammanträdesdagar

Se bilder från verksamheter där Sedwalls Stiftelse bidragit med ekonomiska bidrag

Nästa sammanträde 14 maj 2024
Ansökningar inges senast 14 dagar före aktuellt sammanträde

______________________________
(c) 2024 Sedwalls Stiftelse Rengsjö